Ehdot

1. SOVELLETTAVUUS

a) Nämä ehdot koskevat kaikkia Dr. Smart Shop, jäljempänä myyjä, sekä kaikkiin myyjän ja sen sopimuspuolen, jäljempänä ostaja, välillä solmimiin osto- ja myyntisopimuksiin.
b) Näistä ehdoista poikkeaminen on voimassa vain, jos myyjä ja ostaja ovat asiasta erikseen sopineet ja myyjä on myös kirjallisesti vahvistanut nämä poikkeukset ostajalle. c) Ostajan yleiset ostoehdot eivät sisälly näihin ehtoihin, jos ne on nimenomaisesti vahvistettu kirjallisesti.

2. TARJOUKSET

a) Kaikki myyjän tarjoukset, mukaan lukien myyjän toimittamat hinnastot, ovat sitomattomia, elleivät ne sisällä hyväksymisehtoa.
b) Tarjoukset perustuvat hakemuksen mukana toimitettuihin tietoihin sekä tarjouksen tekopäivänä voimassa oleviin hintoihin ja palkkioihin. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
c) Jos ostaja hyväksyy myyjän ei-sitovan tarjouksen, myyjällä on oikeus peruuttaa tarjous viiden työpäivän kuluessa hyväksynnän vastaanottamisesta.
d) Yhdistelmätarjouksessa ei ole velvollisuutta toimittaa osaa koko tarjotun hinnan vastaavaa osaa vastaan.

3. TOIMITUS

a) Myyjän ilmoittama tai sovittu (toimitus)päivämäärä on informatiivinen, likimääräinen eikä sitä siksi voida koskaan pitää tiukana määräajana, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Jos ilmoitettu toimituspäivä ylittyy, myyjälle on ilmoitettava laiminlyönnistä kirjatulla kirjeellä ennen kuin hän on laiminlyönyt ostajaa.
b) Niin kauan kuin myyjä ei ole laiminlyönyt ostajaa, se ei ole velvollinen maksamaan korvausta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka voi syntyä ostajalle määrätyn toimituspäivän ylittämisestä.
c) Ellei toisin ole sovittu, toimitus tapahtuu myyjän varastosta.
d) Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ​​toimitettavat tavarat silloin, kun ne asetetaan hänen käyttöön sopimuksen mukaisesti tai silloin, kun ne toimitetaan hänelle. Jos toinen osapuoli kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan ​​tai laiminlyö toimituksen edellyttämien tietojen tai ohjeiden antamista, tavarat säilytetään ostajan vastuulla. Tällöin ostaja on velkaa kaikista lisäkustannuksista, mukaan lukien joka tapauksessa varastointikulut.
e) Myyjällä on oikeus toimittaa toimitettavat tavarat osissa. Tämä ei päde, jos osatoimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Jos tavarat toimitetaan osissa, myyjällä on oikeus laskuttaa jokainen osa erikseen.
f) Jos toimitus tapahtuu lainauspakkauksella, ostaja on velvollinen palauttamaan tämän lainauspakkauksen omalla kustannuksellaan tyhjänä ja vahingoittumattomana myyjälle 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta.
g) Myyjä tarjoaa viljelytuotteita yksinomaan lain sallimien kasvien viljelyyn. Ostaja vakuuttaa, että se ei käytä näitä tuotteita laittomaan tai kaupalliseen kasvatustoimintaan. Mikäli myyjä epäilee aikomusta laittomaan kasvatustoimintaan, se pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ostamasta ostajaa.

4. HINTA (MUUTOKSET)

a) Sopimuksen tekohetkellä sovitut hinnat perustuvat tekohetkellä tiedossa oleviin tietoihin, eivätkä ne sisällä liikevaihtoveroa.
b) Jos myyjän ja ostajan välisen sopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee omakustannustekijöiden osalta olosuhteita, jotka oikeuttavat sovitun hinnan muutoksen, myyjällä on oikeus muuttaa hintaa vastaavasti. Ellei hinnanmuutos ole yli 10 %, ostajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos myyjä muuttaa hintaa.
c) Kustannustekijöillä tarkoitetaan joka tapauksessa materiaalien, raaka-aineiden, pakkausten, kolmansilta osapuolilta hankittavien tavaroiden hintoja, veroja, maksuja, rahtihintoja, valuutanmuutoksia, vakuutusmaksuja, ja lisäksi, jos valtion toimenpiteitä tehdään Ilmoitettuna, näitä ei voida pitää normaaleina kaupankäyntiriskeinä, myyjällä on oikeus periä hinnoista vastaavat lisämaksut.

5. NÄYTTEET, MALLIT JA ESIMERKIT

a) Jos myyjä on näyttänyt tai toimittanut mallin, näytteen tai esimerkin, oletetaan, että se on esitetty tai toimitettu vain viitteenä: toimitettavien tavaroiden ominaisuudet voivat poiketa näytteestä, mallista tai esimerkistä , ellei nimenomaisesti mainita, että se toimitetaan näytetyn tai toimitetun näytteen, mallin tai näytteen mukaisesti.

6. TAKUU JA VAATIMUKSET

a) Myyjä ei anna minkäänlaista takuuta toimitetuille tavaroille eikä ole vastuussa toimitettujen tavaroiden käytöstä, vaikka ne perustuisivat myyjän tai kolmansien osapuolien antamiin suosituksiin, neuvoihin tai tietoihin.
b) Kaikki vaatimukset, jotka ostaja haluaa asettaa toimitettavalle tavaralle ja jotka poikkeavat normaaleista vaatimuksista, on ostajan ilmoitettava myyjälle nimenomaisesti kauppasopimusta solmittaessa.
c) Toimitetut tavarat eivät ole eivätkä myöskään vaikuta lääkelain tai muiden lakien ja määräysten mukaisiin lääkkeisiin.

7. MUUTOKSET TOIMITETTAVISSA TAVAROIDEN

a) Myyjällä on oikeus toimittaa kauppasopimuksessa kuvatuista tavaroista poikkeavat tavarat ilman ostajalla olevaa oikeutta purkaa sopimus, jos kyse on toimitettavassa tavarassa, pakkauksessa tai mukana olevissa asiakirjoissa vaadituista muutoksista. noudattamaan soveltuvia lakeja tai jos tuotteeseen tehdään pieniä muutoksia, jotka merkitsevät parannusta.

8. FORCE MAJEURE

a) Ylivoimaisen esteen sattuessa myyjällä on oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano, kunnes ylivoimaisen esteen aiheuttavaa seikkaa ei enää ole.
b) Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa outoa syytä tai olosuhdetta, jonka ei pitäisi kohtuudella olla myyjän vastuulla. Toimittajien tai toimittajien viivästyminen tai laiminlyönti, tarvittavien raaka-aineiden ja muiden toimitukseen tarvittavien tavaroiden yleinen puute, kuljetusvaikeudet, toimitettavien tavaroiden maahantuonnin pysähtyminen, liiketoiminnan häiriöt, liiallinen sairauden, lakon ja hallituksen aiheuttama poissaolo enemmistön toimenpiteitä ja voimaa.
c) Jos ylivoimaisen esteen aika kestää yli 3 kuukautta ja jos todetaan, että ylivoimainen este on luonteeltaan pysyvä, voivat myyjä ja ostaja sopia sopimuksen purkamisesta ja siihen liittyvistä seurauksista.
d) Jos myyjä on ylivoimaisen esteen sattuessa jo osittain täyttänyt velvoitteensa tai pystyy täyttämään velvoitteensa osittain, myyjällä on oikeus laskuttaa erikseen jo toimitettu tai toimitettavissa oleva osa ja ostaja on velvollinen maksaa tämä lasku ikään kuin se koskisi erillistä sopimusta. Tämä ei kuitenkaan päde, jos jo toimitetulla tai toimitettavalla osalla ei ole itsenäistä arvoa.
e) Myyjä varaa oikeuden vedota ylivoimaiseen esteeseen, vaikka tämän aiheuttava seikka sattuisi sen jälkeen, kun myyjän sopimuksen täytäntöönpanon olisi pitänyt olla (osittain) täytetty.

9. VALVONTA JA MAINONTA

a) Ostaja on velvollinen tarkastamaan ostamansa tavaran toimituksen yhteydessä, mutta joka tapauksessa 3 arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta, ja tarkistamaan, vastaako toimitettu tavara sovittua.
b) Toimitettua tavaraa koskevista epätarkkuuksista, epätäydellisyydestä ja/tai virheistä, jotka ostaja havaitsee vastaanottamisen jälkeen, on ilmoitettava myyjälle välittömästi kirjatulla kirjeellä tai sähköpostitse.
c) Näkymättömästä viasta tulee myös ilmoittaa myyjälle kirjallisesti, allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta.
d) Reklamaatioita, jotka saapuvat myyjälle yli 30 päivän kuluttua siitä, kun ostaja on vastaanottanut toimitetut tavarat, myyjä ei enää käsittele, ja ne johtavat ostajan vaatimuksen menettämiseen.
e) Oikea-aikaiset tarkastukset ja reklamaatiot eivät estä ostajan velvollisuutta ostaa ja maksaa toimitettavat ja/tai toimitettavat tavarat. Toimitetut tavarat voidaan palauttaa vain myyjän etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

10. OMISTUKSEN SÄILYTTÄMINEN

a) Myyjän toimittamat tavarat pysyvät myyjän omistuksessa, kunnes ostaja on täyttänyt kaikki myyjän kanssa tehtyjen ostosopimusten mukaiset velvoitteensa siltä osin kuin nämä velvoitteet koskevat toimitettujen tai toimitettavien tavaroiden vastiketta tai vastikkeita tai itse tavarat ja/tai vaatimukset, jotka johtuvat siitä, että ostaja ei noudata ostosopimusta.
b) Myyjän toimittamia tavaroita, jotka ovat edellisen kappaleen mukaisen omistusoikeuden pidättämisen alaisia, saa jälleenmyydä vain normaalin liiketoiminnan yhteydessä. Ostajalla ei ole oikeutta panttaa toimitettua tavaraa tai perustaa siihen muuta oikeutta.
c) Jos ostaja ei täytä velvollisuuksiaan tai on perusteltua syytä pelätä, että hän ei tee niin, myyjällä on oikeus poistaa tai hävittää toimitettu tavara ostajalta tai kolmansilta osapuolilta, joilla on omistusoikeus. tavarat ostajalle, saa. Ostaja on velvollinen toimimaan tässä suhteessa täysimääräisesti yhteistyössä 10 %:n päiväsakkoa vastaan.
d) Jos kolmannet osapuolet haluavat perustaa tai vaatia oikeuksia toimitettuihin tavaroihin omistuksenpidätyksen alaisena, ostaja on velvollinen ilmoittamaan siitä myyjälle niin pian kuin on kohtuudella odotettavissa.
e) Ostaja sitoutuu myyjän ensimmäisestä pyynnöstä:
- vakuuttaa omistusoikeuden alaisena toimitetut tavarat ja pitää ne vakuutettuna tulipalon, räjähdyksen ja vesivahinkojen sekä varkauden varalta ja saattaa tämän vakuutuksen vakuutus myyjän saataville tarkastettavaksi;
- panttaa kaikki ostajan vaatimukset vakuutuksenantajia vastaan, jotka koskevat omistusoikeuden alaisena toimitettuja tavaroita myyjälle Alankomaiden siviililain pykälässä 3:239 määrätyllä tavalla;
- pantata myyjälle vaatimukset, jotka ostaja saa asiakkaitaan vastaan, kun omistusoikeuden alaisena toimitetut tavarat myydään edelleen myyjälle Alankomaiden siviililain pykälässä 3:239 määrätyllä tavalla;
merkitä omistusoikeuden alaisena toimitetut tavarat myyjän omaisuudeksi;
tehdä muutoin yhteistyötä kaikilla kohtuullisilla toimenpiteillä, joihin myyjä haluaa suojella omistusoikeuksiaan toimitettujen tavaroiden suhteen ja jotka eivät kohtuuttomasti estä ostajaa tämän tavanomaista liiketoimintaa.

11. VAROITUSVELVOLLISUUS

a) Ostaja on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi ja täydellisesti myyjälle heti, kun se epäilee tai huomaa, että hän ja/tai kolmannet osapuolet joutuvat kärsimään vahinkoa ja/tai haittaa tai joutuvat kärsimään (lisä)vahingosta ja/tai haitasta, joka on toimitettujen tavaroiden aiheuttama.
b) Oman huolellisuusvelvollisuutensa lisäksi estää tai rajoittaa vahinkoa ostajalla on velvollisuus antaa ostajalle täysi mahdollisuus estää tai rajoittaa vahinkoa ja/tai haittaa.
c) Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle kolmansien osapuolten vaatimukset toimitetun tavaran aiheuttamista vahingoista.

12. VASTUU

a) Myyjä ei ole vastuussa ostajalle vahingosta (suorasta tai välillisestä) ja/tai vahingosta, joka johtuu myyjän toimittamasta tavarasta, paitsi jos tämä vahinko johtuu ostajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. myyjä.
b) Myyjä ei ole missään olosuhteissa vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat liikevaihdon menetyksestä, kaupankäynnin menetyksestä ja/tai muista välillisistä vahingoista.
c) Jos tämän artiklan edellisten kappaleiden määräyksiä noudattaen näyttää siltä, ​​että vahingon ja/tai haitan on oltava myyjän syynä, myyjän kokonaisvastuu rajoittuu sellaiseen määrä, jos se on kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaan suhteessa sovittuun hintaan toimitetun tavaran osalta eikä ole missään tapauksessa sovittua hintaa korkeampi.
d) Jos myyjä on kolmannen osapuolen toimesta vastuussa vahingosta ja/tai haitasta, josta se ei ole vastuussa ostajan kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai näiden ehtojen mukaan, ostajan on korvattava se tässä suhteessa täysimääräisesti. ja myyjä hyvittää kaiken, mitä sen on maksettava tälle kolmannelle osapuolelle.
e) Todistustaakka mahdollisen myyjän väitetyn vastuun osalta on ostajalla, jonka se hyväksyy.

13. MAKSU

a) Ostaja sitoutuu maksamaan kaikki myyjältä saamansa laskut 7 päivän tai sovitun maksuajan kuluessa, ilman vähennyksiä ja ilman keskeytystä väitetystä sopimusrikkomuksesta, ellei toisin ole sovittu.

b) Jos ostaja laiminlyö, selvitystila, konkurssi tai maksu keskeytetään, hänen (maksu)velvoitteensa erääntyvät välittömästi ja maksetaan. Asiakkaan (maksu)velvoitteet erääntyvät myös välittömästi, jos myyjän tietoon tulee olosuhteet, jotka antavat aihetta pelätä, että asiakas ei pysty täyttämään (maksu)velvoitteitaan.
c) Maksu on suoritettava Hollannin valuutassa tilisiirtona tai pankkisiirrolla myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Käteismaksun yhteydessä ostajan on varmistettava, että myyjä antaa tästä kuitin.
d Jos 7 päivän maksuaika ylittyy, ostaja on velkaa myyjälle korkoa vähintään 1 % kuukaudessa ilman viivästysilmoitusta eräpäivästä velan maksupäivään, jos korkoa. osa kuukaudesta lasketaan kokonaiseksi kuukaudeksi.
e) Ostaja on velkaa myös eräpäivästä lukien oikeudenkäyntikulut, jotka ovat 15 % pääomasummasta. Jos myyjä kuitenkin osoittaa, että hänelle on aiheutunut korkeampia kustannuksia, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka ovat olleet kohtuudella tarpeellisia, ostajan on korvattava myös nämä kulut.
f) Ostaja on velkaa myyjälle kaikissa tapauksissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, edellyttäen, että ne eivät ole kohtuuttoman suuria, jos myyjä ja ostaja käyvät oikeudenkäyntejä sopimuksesta, johon näitä yleisiä ehtoja sovelletaan ja tuomioistuimen päätös tulee lopullinen, jolloin ostajan todetaan olevan täysin tai pääosin väärässä.
g) Ostajan suorittamat maksut palvelevat aina ensin kaikkien korkojen ja kulujen maksamista ja sitten pisimpään erääntyneitä laskuja, vaikka ostaja ilmoittaisi maksun liittyvän myöhempään laskuun.

14. TURVALLISUUSTAKUU

a) Myyjällä on oikeus sopimuksen solmimisen yhteydessä tai sen jälkeen ennen (jatko)suorituksen suorittamista vaatia ostajalta vakuuksia siitä, että se täyttää (nykyiset ja tulevat) velvoitteensa myyjää kohtaan kohtuullisessa ajassa.
b Ostaja on aina velvollinen antamaan vakuuden, jos se joutuu konkurssiin, maksut keskeytetään, yritys lakkautetaan tai asetetaan selvitystilaan tai jos ostaja menettää oikeuden määrätä omaisuudestaan ​​kokonaan tai osittain. liitteenä tai muuten.

15. JOUSITUSOIKEUS

a) Jos ostaja ei täytä velvollisuuksiaan myyjää kohtaan, tällä on oikeus ilman ilmoitusta laiminlyönnistä keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano, kunnes ostaja on täyttänyt sopimuksen.
b) Myyjällä on myös oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano, jos hän saa tietoonsa sen olosuhteet, jotka antavat aihetta pelätä, että ostaja ei täytä velvoitteitaan myyjää kohtaan.

16. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

a Jos ostaja ei täytä sopimusta, myyjällä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisella lausunnolla tai tuomioistuimen päätöksellä.
b) Jos sopimus puretaan kokonaan tai osittain, ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle positiivisen sopimuskoron.
c) Myyjä käyttää pätevästi oikeuttaan purkaa sopimus kokonaan tai osittain ostajaa kohtaan, eikä ole koskaan velvollinen korvaamaan ostajalle tästä aiheutuvaa vahinkoa.
d) Jos toimitettavan tavaran tai myyjän sopimuksen täytäntöönpanossa käyttämien tai tavanomaisesti käyttämien henkilöiden ja/tai materiaalien osalta ilmenee olosuhteet, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että sopimuksen täytäntöönpano jos sopimus tulee mahdottomaksi tai niin hankalaksi ja/tai suhteettoman kalliiksi, että sopimuksen noudattamista ei voida enää kohtuudella vaatia, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

17. LUOTTAMUKSELLISUUS

a) Ostaja ei saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja myyjästä ja ostajan ja myyjän välisestä liikesuhteesta kolmansille osapuolille lain asettamien velvoitteiden mukaisesti.

18. MAINONTA

a) Ostaja ei saa mainostaa toimitettua tavaraa tavalla, joka ei ole lain, toimitetun tavaran luonteen tai myyjän tavanomaisen toimintatavan mukainen.
b Ostaja ei myöskään saa antaa kolmansille osapuolille takuuta toimitettujen tavaroiden käytöstä, vaikka ne perustuisivat myyjän tai kolmansien osapuolien antamiin suosituksiin, neuvoihin tai tietoihin.
c) Myydessään ja mainostaessaan toimitettua tavaraa ostaja saa käyttää myyjän toimittamaa myyntimateriaalia. Toimitetut myyntimateriaalit ovat kuitenkin aina myyjän omaisuutta.
d) Myyjä pidättää nimenomaisesti tekijänoikeudet toimitettuun myyntimateriaaliin. Ostaja ei saa tehdä muutoksia myyntimateriaaliin tai siihen.
e) Jos ostaja haluaa suositella toimitettua tavaraa itsensä tai hänen puolestaan ​​tuottaman myyntimateriaalin avulla, ostajalla on siihen oikeus vain myyjän kirjallisen luvan saatuaan.

19. RIITOJEN RATKAISEMINEN

a) Siviilituomioistuimen toimivaltaa koskevien lakisääteisten sääntöjen vastaisesti kaikki ostajan ja myyjän väliset riidat, jos tuomioistuin on toimivaltainen, ratkaistaan ​​Rotterdamin tuomioistuimessa. Myyjällä on kuitenkin edelleen oikeus haastaa ostaja oikeuteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa lain tai sovellettavan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.

20. SOVELLETTAVA LAKI

a) Alankomaiden lakia sovelletaan kaikkiin myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin.

21. EHTOJEN MUUTOKSET

a) Myyjällä on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Nämä muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna voimaantulopäivänä. Myyjä lähettää muutetut ehdot ostajalle hyvissä ajoin. Jos voimaantuloaikaa ei ole ilmoitettu, ostajaa koskevat muutokset astuvat voimaan heti, kun muutoksesta on ilmoitettu.